شاخه ها
سازندگان
 • jb team
 • logitech
 • microsoft
 • rapoo
 • razer
 • آریاگستر افزار
 • دارینوس
 • طرفه نگار
 • عصر بازی
 • پرند
 • کسپر
 • گردو
 • گروه شرتکات

RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA

RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA
RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA
7,700,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

RAZER Keyboard BLACKWIDOW CHROMA

ﺮي ﺑﻠﮏ وﯾﺪو،ﺳﺮي ﮐﯿﺒﺮدﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل رﯾﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﯿﺒﺮد ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ،ﺳﻄﺢ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﮐﺸﻦ  ﻓﻮرس)ﻧﯿﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد( را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﯿﺒﺮد ﻫﻤﺎن ﮐﯿﺒﺮد ﺑﻠﮏ وﯾﺪو آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺑﮏ ﻻﯾﺖ آن ﺑﻪ16.8  ﻣﻠﯿﻮن  رﻧﮓ وﺟﻮد دارد.و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﯽ روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﻫﺎ ﺑﺮون و ﯾﺎ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻫﺮ ﺑﺎزي،ﺗﻌﺪاد دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻦ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
کلمات رايج جستجو