شاخه ها
سازندگان
 • jb team
 • logitech
 • microsoft
 • rapoo
 • razer
 • آریاگستر افزار
 • دارینوس
 • طرفه نگار
 • عصر بازی
 • پرند
 • کسپر
 • گردو
 • گروه شرتکات

mouse razer ouroboros

mouse razer ouroboros
mouse razer ouroboros mouse razer ouroboros mouse razer ouroboros mouse razer ouroboros mouse razer ouroboros
6,400,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

mouse razer ouroboros گارانتی شرکت پاد ومحصول کشور امریکا میباشد و مخصوص گیم است

اوروﺑﻮروس ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮس ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺣﺎل و ﺣﺎﺿﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮس ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دو ﺳﻨﺴﻮر ﻟﯿﺰر و اﭘﺘﯿﮑﺎل،8200 دي ﭘﯽ آي.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل و اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻮس و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺮض ﻣﻮس ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﮔﺮﯾﭗ ﻫﺎ وﺟﺎي اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎ.وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  رﻗﺒﺎي ﺧﻮد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
کلمات رايج جستجو