شاخه ها
سازندگان
 • jb team
 • logitech
 • microsoft
 • rapoo
 • razer
 • آریاگستر افزار
 • دارینوس
 • طرفه نگار
 • عصر بازی
 • پرند
 • کسپر
 • گردو
 • گروه شرتکات

MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop

MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop
MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop
5,100,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

MS Wireless Sculpt ergonomic Desktop

گارانتی شرت پانا ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ دﺳﮑﺘﺎپ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ در ﺟﻬﺎن.اﻧﺤﻨﺎ و زواﯾﺎي ﮐﺎﻣﻼ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ داﻧﺶ روز  اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺎه ﭼﺮﻣﯽ  ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﯿﺒﺮد.ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ.  ﻣﻮس ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده.زواﯾﺎ و ارﺗﻔﺎع ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
 1000 دي ﭘﯽ آي،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻠﻮﺗﺮك،10 ﻣﺎه ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
کلمات رايج جستجو