شاخه ها
سازندگان
 • jb team
 • logitech
 • microsoft
 • rapoo
 • razer
 • آریاگستر افزار
 • دارینوس
 • طرفه نگار
 • عصر بازی
 • پرند
 • کسپر
 • گردو
 • گروه شرتکات

microsoft MS ARC Touch Mouse

microsoft MS ARC Touch Mouse
microsoft MS ARC Touch Mouse
1,700,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

microsoft MS ARC Touch Mouse مخصوص طراحان

آرك ﺗﺎچ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد.اﯾﻦ ﻣﻮس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺎده ﺑﺎ ﻫﺮ2  دﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ،از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺮم ﮔﺬﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ي آن را ﺑﻪ ﻗﻮس ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ   ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺳﻨﺴﻮر 1000 دي ﭘﯽ آي ﺑﺎ ﻓﻦ آوري ﺑﻠﻮ ﺗﺮك و 6 ﻣﺎه ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
کلمات رايج جستجو